Chyba inštalácie NoGuide CentOS 7: Nedá sa nájsť platná základná adresa...

Quick Adsense WordPress Plugin: http://quickadsense.com/ Ak centos v Docker hlási chybu, reštartujte službu Docker, Service Docker Restart,Podrobné mapovanie portov referenčného doku alebo nesprávne spustenie času...

NoGuide Chyba pri implicitnom poskytovaní predvolených konštruktorov

Ako hovoria mnohé učebnice C++, ak je definovaná trieda a nie je poskytnutý žiadny konštruktor, kompilátor implicitne poskytne predvolený konštruktor. nasledujúci výňatok z pôvodného dokumentu...

[Solved] CHYBA: Nepodarilo sa vytvoriť kolesá pre kryptografiu, ktoré používajú PEP...

Quick Adsense WordPress Plugin: http://quickadsense.com/ Riešenie https://cryptography.io/en/latest/installation/ $ apk add gcc musl-dev python3-dev libffi-dev openssl-dev cargo $ pip install --upgrade pip $ export CRYPTOGRAPHY_DONT_BUILD_RUST=1 $ pip install cryptography Proces riešenia ...